Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN "Mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng duyên hải Nam Trung Bộ"

Sáng ngày 09 tháng 3 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh" do ThS. Nguyễn Thị Lan Hương làm chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ gồm: ThS. Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó chủ tịch Hội đồng; Ủy viên phản biện: PGS.TS. Phạm Trung Lương, Viện Môi trường và phát triển bền vững, PGS.TS. Bùi Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Các ủy viên: ThS. Lê Hoàng Anh, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, TS. Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Du lịch, ThS. Phùng Quang Thắng, Công ty Lữ hành Hanoi Tourist.

Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu

Tại buổi họp, ThS. Nguyễn Thị Lan Hương đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Mô hình phát triển du lịch thuoe hướng tăng trưởng xanh vùng duyên hải Nam Trung Bộ” trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 

Ths. Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

 


Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá như sau:

- Nhóm nghiên cứu đã bám sát mục tiêu đặt ra cho nhiệm vụ, thực hiên nghiên cứu một cách công phù nghiêm túc, nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nhiệm vụ, đã đề xuất mô hình và cơ chế hoạt động chung cho cả vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, từ đó áp dụng thử nghiệm mô hình cụ thể vào Vịnh Xuân Đài - Phú Yên.

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn.