Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021.

Theo đó, Hội nghị sẽ tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, nâng cao trình độ, nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ, công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch khối địa phương, với các nội dung:

Quán triệt, triển khai các chính sách, pháp luật liên quan (Kế hoạch triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật…).

Quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch mới được ban hành (Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo; Nghị định số 40/2021/NĐCP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú" và các văn bản khác có liên quan).

Quy định pháp luật và các kỹ năng xây dựng, rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020).

Thực tiễn hoạt động xây dựng, thi hành văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra vào thàng 6/2021 tại Hà Giang (Hội nghị phía Bắc) và thành phố Cần Thơ (Hội nghị phía Nam), với sự tham gia của 150 học viên là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng và công chức làm công tác pháp chế thuộc Sở.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của ngành đến các cán bộ, công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch khối địa phương. Gắn việc phổ biến với thi hành pháp luật, đảm bảo phù hợp với thực tiễn để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho công chức ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch khối địa phương.

Bvhttdl.gov.vn