Bạch Mỹ Trinh

Thông tin chung

Họ và tên Bạch Mỹ Trinh
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Học viện Múa Việt Nam
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác