Ngô Thị Thanh Thủy

Thông tin chung

Họ và tên Ngô Thị Thanh Thủy
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Nhà hát Múa Rối Việt Nam
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác