Nghiêm Thị Minh Hằng

Thông tin chung

Họ và tên Nghiêm Thị Minh Hằng
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác