Bùi Việt Hà

Thông tin chung

Họ và tên Bùi Việt Hà
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Tổng cục Thể dục, Thể thao
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác