Phan Thanh Hài

Thông tin chung

Họ và tên Phan Thanh Hài
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác