Vũ Việt Bảo

Thông tin chung

Họ và tên Vũ Việt Bảo
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác