Nguyễn Quang Hùng

Thông tin chung

Họ và tên Nguyễn Quang Hùng
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác