Trịnh Thị Thủy

Thông tin chung

Họ và tên Trịnh Thị Thủy
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Cục Văn hóa cơ sở
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác