Nguyễn Văn Đoàn

Thông tin chung

Họ và tên Nguyễn Văn Đoàn
Ngày sinh 18/05/1971
Đơn vị/Tổ chức Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
Điện thoại 0912023710
Email doan.nguyenvan1@gmail.com
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác