Trần Hoài Anh

Thông tin chung

Họ và tên Trần Hoài Anh
Ngày sinh 10/12/1958
Đơn vị/Tổ chức Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác