Bùi Kim Hồng

Thông tin chung

Họ và tên Bùi Kim Hồng
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác