Trần Ngọc Đang

Thông tin chung

Họ và tên Trần Ngọc Đang
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Điện thoại
Email tranngocdang@gmal.com
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác