Trần Cự Khu

Thông tin chung

Họ và tên Trần Cự Khu
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Văn phòng Bộ
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác