Nguyễn Thị Kim Thành

Thông tin chung

Họ và tên Nguyễn Thị Kim Thành
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác