Lâm Nhân

Thông tin chung

Họ và tên
Lâm Nhân
Ngày sinh 07/07/1974
Đơn vị/Tổ chức Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0983.600.653
Email lam_nhan@yahoo.com
Trình độ Tiến sỹ
Chức vụ Trưởng khoa
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Văn hóa
  • Di sản văn hóa

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

I. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

 - Lĩnh vực chuyên môn giảng dạy: Bảo tàng học, Di sản, văn hóa tộc người

- Hướng nghiên cứu: Di sản văn hóa, Văn hóa các tộc người thiểu số ở Tây nguyên và Nam Bộ

2. Quá trình nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

Chủ nhiệm/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Nghi thức và âm nhạc trong cúng đình và tang ma của người Việt ở Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai

2003 – 2004

45

Đồng chủ nhiệm

3/2004

Xuất sắc

2

 

Đời sống văn hóa dân tộc Chơ Ro ở Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai

2004 – 2005

50

Đồng chủ nhiệm

3/2005

Xuất sắc

3

Tổng điều tra văn hóa phi vật thể người Khơ Me ở Sóc Trăng

Viện Văn hóa Thông tin

2006

150

Thư ký đề tài

12/2006

Xuất sắc

4

 

Tổng điều tra văn hóa phi vật thể ở TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 1

 

Thành phố Hồ Chí Minh

2007

200

Thư ký đề tài

01/2007

Khá

5

 

Văn hóa truyền thống của người Chơ Ro ở Đồng Nai, truyền thống và biến đổi

 

Bộ VHTT

2006 – 2008

83

Chủ nhiệm đề tài

2/2009

Khá

6

 

Tổng điều tra văn hóa phi vật thể ở TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2

 

Thành phố Hồ Chí Minh

2008

200

Thư ký đề tài

11/2008

Khá

7

 

Tổng điều tra văn hóa phi vật thể tỉnh Tây Ninh

 

Tỉnh Tây Ninh

2008

200

Thư ký đề tài

01/2009

Xuất sắc

8

Đời sống văn hóa người Stiêng ở tỉnh Bình Phước

Bộ VH,TT&DL

2009 – 2011

290

Thư ký đề tài

2011

Xuất sắc

9

Tổng điều tra văn hóa phi vật thể người Việt tỉnh Ninh Thuận

Cấp tỉnh

2010 – 2012

608

Thư ký đề tài

2012

Khá

10

Tri thức bản địa của người Mạ tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội

Cấp Bộ

2012 – 2013

420

Chủ nhiệm đề tài

2013

Đang thực hiện

11

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ

Cấp Bộ

2012 - 2013

 

Thư ký

 

Đang thực hiện

12

“Lễ hội Nghinh Ông huyện Trần Đề”,trong dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Sóc Trăng.

Cấp tỉnh

2013

 

Thư ký

 

Đang thực hiện

13

“Lễ cưới của người Hoa Sóc Trăng”trong dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở tỉnh Sóc Trăng. 

Cấp tỉnh

2013

 

Thư ký

 

Đang thực hiện

14

Phương thức mưu sinh của cư dân chợ nổi – nghiên cứu trường hợp chợ nổi Cái Bè, Tiền Giang 

Cấp Trường

2013

 

Chủ nhiệm

 

Đang thực hiện

15

Văn hoá đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và giải pháp 

Cấp Bộ

2013 – 2014

 

Thư ký

 

Đang thực hiện

II. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

TT

Sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh

1

Hôn nhân và gia đình người Chơ-ro ở Đồng Nai, Truyền thống và biến đổi

Văn hóa dân tộc

2010

Tác giả

Lâm Nhân

2

Nhạc lễ Nam Bộ - Nghi thức và âm nhạc trong cúng đình và tang ma của người Việt ở Đồng Nai

Đồng Nai

2005

Đồng tác giả

Lâm Nhân

3

Trang phục cổ truyền và một số vấn đề liên quan đến trang phục của người Chơ ro ở Đồng Nai - Nam Bộ đất và người, tập IV, tr 311- 317, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh.

Trẻ TP.HCM

2007

Sách viết chung

Lâm Nhân

4

Một số nghi lễ truyền thống liên quan đến nông nghiệp của người Chơ ro ở xã Xuân Trường, Nam Bộ đất và người, tập V, tr 470 – 478, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh

Trẻ TP.HCM

2007

Sách viết chung

Lâm Nhân

5

Xây dựng các chương trình giáo dục của bảo tàng dành cho công chúng lứa tuổi đến trường, Bảo tàng – Di tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn,  Nguyễn Đình Thanh (Chủ biên), trang 141 – 148,  NXB Văn hóa Thông Tin, Hà Nội

Văn hóa thông tin Hà Nội

2007

Sách viết chung

Lâm Nhân

6

Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở quận 2 thành phố Hồ chí Minh – qua nghiên cứu khảo sát lễ hội cổ truyền trên địa bàn quận 2, Di sản văn hóa bảo tồn và phát triển, Nguyễn Đình Thanh (Chủ biên), trang 245 đến 266, Nhà xuất bản Tổng hợp, TP.Hồ Chí Minh

Tổng hợp TP.HCM

2008

 

 

7

Người dân các khu công nghiệp ở Đồng Nai và một chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguồn nước và ô nhiễm nước, Bùi Quang Thắng (chủ biên)(2009), Đổi mới nội dung và phương pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và bảo vệ môi trường, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

Văn hóa Thông tin

2009

Sách viết chung

Lâm Nhân

7

Văn hóa dân tộc Chơ-ro ở Đồng Nai với việc khai thác và phát triển Du lịch, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam(2009), Về văn hóa dân gian Đông Nam Bộ, NXB Đồng nai

Đồng Nai

2009

Sách viết chung

Lâm Nhân

8

Kiến trúc nhà ở cổ truyền của người Chơ-ro ở Đồng Nai, Nguyễn Đình Thanh (chủ biên), (2010), Di sản văn hóa bảo tồn và phát triển, chuyên đề Di sản kiến trúc,.

Đại học Công nghiệp TP.HCM

2010

Sách viết chung

Lâm nhân

9

Phim Nhân học, một phương tiện hỗ trợ văn hóa tộc người, Trần Văn Ánh (chủ biên, 2010), Nhân học hình ảnh,

Văn hóa thông tin, Hà Nội

2010

Sách viết chung

Lâm Nhân

10

Tri thức bản địa của người Chơ-ro trong việc sử dụng đất canh tác

Khoa học xã hội, Hà Nội

2012

Sách viết chung

Lâm Nhân

11

Hôn nhân và gia đình các dân tộc thiểu số Việt Nam

Văn hóa dân tộc

2012

Sách viết chung

Lâm Nhân

12

Văn hoá phi vật thể của người Việt ở tỉnh Ninh Thuận

Đại học Công nghiệp

2013

Sách viết chung

Lâm Nhân

13

Lễ hội cổ truyền ở các huyện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh (qua khảo sát tổng điều tra văn hoá phi vật thể ở TP.HCM năm 2010), Nam bộ đất và người tập IX, từ trang 296 - 314

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

2013

Sách viết chung

Lâm Nhân

 

2. Các bài báo tham gia hội thảo,  tạp chí quốc tế, tạp chí trong nước và tập san thông tin nhà trường

 

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

1

Lâm Nhân (2004), “Chùa Giác Viên - Những giá trị văn hoá nghệ thuật”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 4 (2004), tr 47 – 52.

 

2

Lâm Nhân (2005), “Công chúng và công tác giáo dục của bảo tàng”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 8(254) – 2005, tr 49– 51.

 

3

Lâm Nhân (2005), “Hôn nhân cổ truyền của người Chơ ro ở Đồng Nai”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 4 (250) - 2005, tr 52 – 55.

 

4

Lâm Nhân (2005), “Các nghi thức tang ma cổ truyền của người Chơ Ro ở xã Xuân Trường, huyện Xuân lộc, tỉnh Đồng Nai”, Tạp chí Dân tộc học, số 3(135) – 2005, tr 68 – 72.

5

Lâm Nhân (2006), “Trang phục cổ truyền và một số vấn đề liên quan đến trang phục của người Chơ ro ở Đồng Nai”, Nam Bộ đất và người, tập IV, tr 311- 317, NXB Trẻ thành phố Hồ Chí Minh.

6

Lâm Nhân (2007), “Văn hóa truyền thống dân tộc Chơ Ro ở Đồng Nai”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 1(271) – 2007, tr 47 – 52.

7

Lâm Nhân (2007), “Một số nghi lễ truyền thống liên quan đến nông nghiệp của người Chơ ro ở xã Xuân Trường, huyện Xuân lộc, tỉnh Đồng Nai”, Nam Bộ đất và người, tập V, tr 470 – 478, NXB Trẻ thành phố Hồ Chí Minh.

8

Lâm Nhân (2007), “Tập quán cư trú và nhà ở cổ truyền của người Chơ Ro ở Đồng Nai”, Tạp chí Dân tộc học, số 4(148) – 2007, tr 29 – 37.

9

Lâm Nhân (2007), “Xây dựng các chương trình giáo dục của bảo tàng dành cho công chúng lứa tuổi đến trường”, Bảo tàng – Di tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn,  Nguyễn Đình Thanh (Chủ biên), trang 141 – 148,  NXB Văn hóa Thông Tin, Hà Nội.

10

Lâm Nhân (2007), “Hợp tác giữa Lào và Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy một số nghề và làng nghề thủ công truyền thống”, Hội nghị khoa học quốc tế Bộ Văn hóa Thông tin Lào và Việt Nam, tháng 6/2007.

11

Lâm Nhân (2008), “Cách thức canh tác và tín ngưỡng cổ truyền của người Chơ Ro ở Đồng Nai”, Tạp chí Văn hóa Nghệ Thuật, số 288 tháng 6.2008, trang 31 – 35.

12

Lâm Nhân (2008), “Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở quận 2 thành phố Hồ chí Minh – qua nghiên cứu khảo sát lễ hội cổ truyền trên địa bàn quận 2”, Di sản văn hóa bảo tồn và phát triển, Nguyễn Đình Thanh (Chủ biên), trang 245 đến 266, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh.

13

Lâm Nhân (2009), “Nghề dệt và trang phục cổ truyền của người Chơ Ro”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 304 tháng 10.2009, tr 22 – 25.

14

Lâm Nhân (2011), Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học, Tạp chí Di sản thế giới, số Xuân năm 2011, từ trang 36 đến trang 38.

15

Lâm Nhân (2011) Tri thức bản địa người Xtiêng tỉnh Bình Phước, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 321, từ trang 21 đến trang 27.

16

Lâm Nhân, Dương Thị Anh (2012), Thực trạng một số hình thức trình diễn dân gian của người Việt ở Ninh Thuận, Tạp chí Di sản văn hóa, số 3 (40) -2012 - Di sản Văn hóa phi vật thể, trang 50 - 52.

17

Lâm Nhân, Nguyễn Đức Tự (2012), Văn hóa ứng xử của người Cơ-tu với tài nguyên thiên nhiên, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 339, tháng 9.2012, trang 21 – 25.

18

Lam Nhan (2013), Relationship between museum and community in conservation of cultural heritage (Case study of the Choro ethnic minority group in Dong Nai province), Report of International Field School Alumni semina an safeguarding intangible cultural heritage in the Asia Pacific, Publish by International Research Center for Intangible Cultural in the Asia Pacific Region (IRCI) c/o Sakai City Museum, 2 cho Mozusekium-cho, Sakai-ku, Sakai city, Osaka 590-0802, JAPAN

19

Lâm Nhân (2013) Thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Văn hoá dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hoá TP.HCM, Tạp chí Thế giới Di sản, số Xuân tháng 1,2 năm 2013.

 

Và một số bài viết tham dự hội thảo Quốc gia, hội thảo cấp Trường, cấp viện, cấp tỉnh, Đại học Quốc Gia,  bài viết cho tập san thông tin khoa học của nhà Trường; Tập san thông tin khoa học của Bảo tàng Đồng Nai, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam…

..

Bài báo, công trình khác