Nguyễn Chí Bền

Thông tin chung

Họ và tên
Nguyễn Chí Bền
Ngày sinh 18/08/1956
Đơn vị/Tổ chức Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Điện thoại
Email chiben@yahoo.com
Trình độ Tiến sỹ
Chức vụ Viện trưởng
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Văn hóa

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

1. Đề tài cấp Viện, Bộ, Nhà nước

Chủ trì, chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước:

Chủ trì xây dựng hồ sơ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên để đệ trình UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản phi vật thể của nhân loại, vào 25-11-2005.

- Chủ trì xây dựng hồ sơ Dân ca quan họ Bắc Ninh để đệ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 10/2009.

- Chủ trì xây dựng hồ sơ Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc để đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 11/2010.

- Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước KX09.09: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh của Thăng Long - Hà Nội .

- Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ: Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 8.

- Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ: Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 9.

- Đồng chủ nhiệm, chủ biên đề tài khoa học cấp tỉnh: Địa chí Phú Yên.

Đồng chủ nhiệm, chủ biên đề tài khoa học cấp tỉnh: Địa chí Ninh Thuận (đang thực hiện).

- Đồng chủ nhiệm, chủ biên đề tài khoa học cấp tỉnh: Địa chí Hưng Yên (đang thực hiện).

Tham gia đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước:

- Tham gia chương trình cấp Nhà nước: Tổng kết 20 năm đổi mới, thực tiễn và lý luận do Ban chỉ đạo tổng kết "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới" của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, là thành viên tổ thư ký của nhóm 3 "Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển".

- Tham gia Tổ biên tập của Ủy ban sửa đổi hiến pháp năm 1992.

- Tham gia 01 đề tài khoa học cấp Nhà nước: Hoạt động văn hóa và sản phẩm văn hóa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thư ký đề tài .

- Tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh: Địa chí Gia Lai.

- Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ: Thuật ngữ Folklore.

- Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ: Khảo sát sự vận động của truyện kể dân gian và ca dao.

2. Hội thảo khoa học

Chủ trì các hội thảo khoa học quốc tế:

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế Á-Âu: Đa dạng văn hóa và trao đổi văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hoá, Hà Nội, 9-2004.

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Giá trị văn hóa của các nhạc cụ gõ bằng đồng của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á, Hà Nội, 10/2004.

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Nghệ thuật biểu diễn dân ca trong đời sống xã hội đương đại, trường hợp quan họ Bắc Ninh, Hà Nội, 3/2006.

-  Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Văn hóa và văn minh tộc người sông Hồng,Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Vân Nam, Viện Văn hóa Thông tin tổ chức, Vân Nam tháng 1/2008..

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Văn hóa thông tin Lào, Việt Nam, trong hội nhập quốc tế, Vientian, Lào, tháng 7-2008.

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Sự thay đổi đời sống kinh tế,xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, thành phố Pleiku,Gia Lai,tháng 11-2009.

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong đời sống xã hội đương đại, trường hợp hội Gióng, Hà Nội tháng 4-2010.

- Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế: Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tháng 4-2011.

-  Chủ trì hội thảo khoa học quốc tế Tín ngưỡng thờ tổ tiên trong xã hội đương đại, nghiên cứu trường hợp thờ Hùng Vương ở Việt Nam, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tháng 4-2011.

Tham gia các hội thảo khoa học

- Tham gia hàng chục hội thảo khoa học quốc gia, tham gia 19 hội thảo khoa học quốc tế về văn hóa ở Việt Nam và nước ngoài.

3. Các công trình đã công bố

Là tác giả các sách nghiên cứu và sưu tầm:

-  Truyện dân gian Nam Bộ về cọp, Nxb. Văn hóa dân tộc, 1991.

Huyền thoại miệt vườn, Nxb. Văn hóa dân tộc 1993.

- Văn hóa dân gian Nam Bộ, những phác thảo, Nxb. Giáo dục, 1994, tái bản, 1997, 2008.

- Tìm hiểu một số hiện tượng văn hóa dân gian Bến Tre, Nxb. Khoa học xã hội, 1996.

- Văn hóa dân gian Việt Nam, những suy nghĩ, Nxb. Văn hóa dân tộc.

- Văn hóa dân gian Việt Nam, những phác thảo, Nxb. Văn hóa Thông tin, 2003.

- Văn hóa Việt Nam, mấy vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Văn hóa Thông tin, H, 2006,

Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, H, 2006, tái bản, 2011.(2 tập)

- A study on Vietnam’s folklore, Thegioi Publishing house, H, 2007

Là chủ biên và tác giả các sách nghiên cứu:

Địa chí Phú Yên, đồng chủ biên, Nxb. Chính trị quốc gia, 2003.

Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 8, chủ biên, Nxb. Khoa học xã hội, 2005.

Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 9, chủ biên, Nxb. Khoa học xã hội, 2005.

Văn hóa Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2010.

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội, Nxb. Hà Nội, 2010.

- Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Nxb. Thế giới, H, 2010, tái bản 2011.

The Gióng festival of Phù Đổng and Sóc temples, Thegioi publishers, H, 2010.

Là đồng tác giả các cuốn sách  đã xuất bản:

-  Văn học dân gian Bến Tre, Nxb. Khoa học xã hội, 1988.

- Địa chí Bến Tre, Nxb. Khoa học xã hội, 1991, tái bản 2001.

- Làng nghề làng văn Hà Tây, tập 2, Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây, 1994.

- Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại, Nxb. Khoa học xã hội, 1994.

- Đạo Mẫu ở Việt Nam, Nxb. Văn hóa Thông tin, 1995, tái bản 2002.

- Lễ hội cổ truyền Hà Tây, Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây, 1995, tái bản 2000.

- Kho tàng truyện trạng Việt Nam, 6 tập, Nxb. Khoa học xã hội, 1995, tái bản các năm 1997, 1999, 2002.

- Văn hóa phi vật thể xứ Huế, Nxb. Văn hóa Thông tin, 1996.

- Văn học chữ viết Bến Tre từ khởi thuỷ đến 1975, Nxb. Khoa học xã hội, 1996.

- Văn học dân gian Gia Lai, Sở Văn hóa Thông tin Gia Lai, 1996.

- Xã hội hoá các hoạt động văn hóa, Nxb. Văn hóa Thông tin, 1996.

- Cơ sở văn hóa Việt Nam (giáo trình đại học), Nxb. Giáo dục, 1997, tái bản các năm 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

- Cơ sở văn hóa Việt Nam (giáo trình đại học), Nxb. Đại học quốc gia, 1997.

- Những vấn đề của văn hóa Việt Nam đương đại, Nxb. Giáo dục, 1998.

Địa chí Gia Lai, Nxb. Văn hóa dân tộc, 1999.

- Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thực trạng và giải pháp, Văn phòng Bộ Văn hóa Thông tin, báo Văn hóa, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật xuất bản, 1999.

- Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,vai trò của nghiên cứu và giáo dục, Nxb. thành phố Hồ Chí Minh, 1999.

- Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2000.

- Văn hóa Thăng Long hội tụ và toả sáng, Nxb. Chính trị quốc gia, 2000.

- Góp phần nâng cao chất lượng sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian, Nxb. Văn hóa dân tộc, 2000.

- Một thế kỷ sưu tầm, nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, 2001.

- Đạo Mẫu và các hình thức shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á, Nxb. Khoa học xã hội, 2004.

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, Viện Văn hóa Thông tin, 2005.

- Đời sống văn hóa nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, Nxb. Văn hóa Thông tin, 2005.

- 20 năm đổi mới thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và phát triển văn hóa, Nguyễn Khoa Điềm chủ biên, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

Đã công bố 80 tiểu luận, bài báo khoa học bằng tiếng Việt, Anh, Pháp trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Bài báo, công trình khác