Nguyễn Xuân Tiên

Thông tin chung

Họ và tên Nguyễn Xuân Tiên
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác