Vũ Dương Thúy Ngà

Thông tin chung

Họ và tên
Vũ Dương Thúy Ngà
Ngày sinh 24/12/1965
Đơn vị/Tổ chức Vụ Thư viện
Điện thoại 0912856565
Email ngavdt@yahoo.com.vn
Trình độ Tiến sỹ
Chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Thông tin, Thư viện

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

- Mô hình và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin trong xã hội thông tin hiện đại ở Việt Nam

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chuẩn hóa thuật ngữ trong lĩnh vực thư viện-thông tin học ở Việt Nam

- Tăng cường chuẩn hóa trong hoạt động thư viện ở Việt Nam

- Nghiên cứu hoàn thiện một số chính sách cơ bản của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

- Chủ trì 9 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, đã nghiệm thu. Nhiều công trình đã được in thành sách giáo trình và tài liệu tham khảo

Công trình khoa học đã công bố

Sách:

1. Phân loại tài liệu (Đại học Văn hóa Hà Nội 2004; Văn hóa-Thông tin (Tái bản có bổ sung 2005); Đại học Quốc gia Hà Nội (Tái bản có bổ sung 2008))

2. Định chủ đề tài liệu  (Văn hóa-Thông tin 1995)

3. Định chủ đề và định từ khóa tài liệu  (Đại học Quốc gia Hà Nội 2009)

4. Lưu trữ thông tin (Lao động xã hội  2010)

5. Thư viện học đại cương: Giáo trình đại học và cao đẳng (Đại học Văn hóa Hà Nội 2007; Đại học Quốc gia Hà Nội (Tái bản có bổ sung 2010))

6. Thư viện học: Tài liệu giảng dạy trong các trường quân đội (Thanh niên 2008)

7. Công tác địa chí trong thư viện (Đại học Quốc gia Hà Nội 2009)

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sách báo và thư viện (Văn hóa - Thông tin 2005; Thông tin Truyền thông (tái bản 2010))

9. Tuyển tập các câu danh ngôn, châm ngôn về sách và thư viện (Thanh niên 2008)

Bài đăng tạp chí:

Có khoảng 100 bài báo khoa học được đăng trong các tạp chí như: Văn hóa Nghệ thuật, Thư viện Việt Nam, Nghiên cứu văn hóa, Thông tin và Tư liệu, Kỷ yếu các hội thảo của Việt Nam và quốc tế.

Bài báo tiếng Anh:

1. The development of  book reading activity for promoting better life of citizen in Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo “Thailan Conference on Reading 2011”, Bangkok, 2011

2. Some reflection on models and solution for library and information (LIS) education tin Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo CONSAL 14, Hà Nội, 2009

Bài báo, công trình khác