Nguyễn Thu Hạnh

Thông tin chung

Họ và tên Nguyễn Thu Hạnh
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác