Phạm Mai Hùng

Thông tin chung

Họ và tên
Phạm Mai Hùng
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Điện thoại
Email phammaihung@vnn.vn
Trình độ Tiến sỹ
Chức vụ Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Văn hóa

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác