Đoàn Thị Mỹ Hương

Thông tin chung

Họ và tên Đoàn Thị Mỹ Hương
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác