Đậu Thị Ánh Tuyết

Thông tin chung

Họ và tên Đậu Thị Ánh Tuyết
Ngày sinh 31/10/1960
Đơn vị/Tổ chức Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Email dautuyet@yahoo.com
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác