Bình Định

Thông tin chung

Họ và tên Bình Định
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác