Hoàng Hoài Nam

Thông tin chung

Họ và tên Hoàng Hoài Nam
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác