Đinh Phi Thúy

Thông tin chung

Họ và tên Đinh Phi Thúy
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Hãng phim truyện Việt Nam
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác