Hà Văn Siêu

Thông tin chung

Họ và tên
Hà Văn Siêu
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Điện thoại 84.98 972 77 88
Email havansieu@itdr.org.vn
Trình độ Tiến sỹ
Chức vụ Viện trưởng
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác