Trương Đức Cường

Thông tin chung

Họ và tên Trương Đức Cường
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác