Nguyễn Thị Bích Ngoan

Thông tin chung

Họ và tên Nguyễn Thị Bích Ngoan
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Nhà hát Chèo Việt Nam
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác