Đoàn Phúc Linh Tâm

Thông tin chung

Họ và tên Đoàn Phúc Linh Tâm
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác