Võ Tường Kha

Thông tin chung

Họ và tên Võ Tường Kha
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác