Nguyễn Danh Hoàng Việt

Thông tin chung

Họ và tên Nguyễn Danh Hoàng Việt
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Viện Khoa học Thể dục Thể thao
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác