Trần Đức Ngôn

Thông tin chung

Họ và tên
Trần Đức Ngôn
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Điện thoại
Email tranducngon@gmail.com
Trình độ Tiến sỹ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Văn hóa

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác