Chi tiết công văn, thông báo
Loại công văn Công văn đi
Số hiệu 2413/BVHTTDL-KHCNMT
Ngày ban hành 09/07/2021
Nội dung

Thực hiện Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch “Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch”, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao chủ trì việc khảo sát và xây dựng báo cáo khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Cung cấp thông tin theo mẫu phiếu:

a) Các cơ quan quản lý nhà nước theo Mẫu phiếu 1;

b) Các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo theo Mẫu phiếu 2;

c) Các triển lãm, bảo tàng, Thư viện quốc gia Việt Nam theo Mẫu phiếu 3;

d) Các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia theo Mẫu phiếu 4;

đ) Các đơn vị khác (không thuộc nhóm a, b, c, d ở trên) theo Mẫu phiếu 5.

(Công văn, các Mẫu phiếu được đăng trên Trang TTĐT Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: http://khcnmt-bvhttdl.vn/, Mục "Công văn, Thông báo")

2. Cử 01 cán bộ đầu mối (gồm họ và tên, chức vụ, email, số điện thoại di động - tại Mẫu phiếu) để phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc cung cấp thông tin và chuẩn bị công tác khảo sát, trao đổi trực tiếp tại đơn vị.

Phiếu cung cấp thông tin và thông tin về cán bộ đầu mối gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 16 tháng 7 năm 2021 (bản mềm gửi qua email) để tổng hợp xây dựng báo cáo và chuẩn bị công tác khảo sát./.

File tài liệu
Tên tài liệu File tài liệu
Mẫu phiếu 01 Tải về máy
Mẫu phiếu 02 Tải về máy
Mẫu phiếu 03 Tải về máy
Mẫu phiếu 04 Tải về máy
Mẫu phiếu 05 Tải về máy
QĐ 2574 Tải về máy
QĐ 1217 Tải về máy
QĐ 4610 Tải về máy
QĐ 1913 Tải về máy