Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Chiều ngày 05/9/2019 tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, đã diễn ra buổi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia "Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"

Đây là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Ts. Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì là Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. 

Đề tài với mục tiêu chính: làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và HNQT; Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tìm hiểu hệ giá trị văn hóa, và hệ giá trị chuẩn mực con người của một số nước trên thế giới trong bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội khác nhau, từ đó rút ra bài học cho việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam; Đánh giá thực trạng biến động hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam hiện nay. Phân tích những phương diện tích cực và tiêu cực trong quá trình biến động, lý giải những nguyên nhân trong mối quan hệ với phát triển xã hội; Dự báo xu hướng biến đổi của hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và HNQT; Đề xuất nội dung hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và HNQT; Đưa ra các giải pháp, kiến nghị và định hướng chính sách đến năm 2030 nhằm thực hiện các hệ giá trị đáp ứng yêu câu phát triển bền vững đất nước.

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

Sau khi nghe PGS.TS. Từ Thị Loan, Thư ký đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã nghe ý kiến nhận xét của 02 Ủy viên phản biện GS.TS. Lê Hồng Lý và PGS.TS. Trần Đức Ngôn và các ý kiến nhận xét khác của các thành viên trong Hội đồng. Đề tài được Hội đồng thông qua và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện trước khi nghiệm thu cấp Nhà nước.