Giải pháp truyền thông trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 02/8/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Giải pháp truyền thông trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (qua khảo sát các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý)"

 

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

 

Đề tài do ThS. Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà báo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông. TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng.

 

 

ThS. Nguyễn Thái  Bình, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả thực hiện của đề tài

 

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu sau:

Đánh giá thực trạng và tính hiệu quả của công tác truyền thông thông qua tìm hiểu mức độ hiểu biết của các cấp quản lý (về văn hóa, thể thao và du lịch) và người dân về các sự kiện/hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và các văn bản chính sách của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp nhận thông tin, hiểu biết của người quản lý và người dân về các sự kiện/hoạt động và văn bản chính sách về văn hóa, thể thao và du lịch hiện nay.

Đánh giá mức độ theo dõi các kênh thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đề xuất và khuyến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả truyền thông Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đánh giá thực trạng và tính hiệu quả của công tác truyền thông thông qua tìm hiểu mức độ hiểu biết của các cấp quản lý (về văn hóa, thể thao và du lịch) và người dân về các sự kiện/hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và các văn bản chính sách của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp nhận thông tin, hiểu biết của người quản lý và người dân về các sự kiện/hoạt động và văn bản chính sách về văn hóa, thể thao và du lịch hiện nay.- Đánh giá mức độ theo dõi các kênh thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- Đề xuất và khuyến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả truyền thông Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


PGS.TS. Phạm Huy Kỳ, Ủy viên Phản biện trình bày nhận xét


Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh văn phòng Bộ, đại diện đơn vị chủ trì phát biểu

Sau khi nghe báo cáo kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, ý kiến nhận xét phản biện, các thành viên Hội đồng và phần giải trình, tiếp thu của chủ nhiệm đề tài. Hội đồng đã họp riêng và thống nhất đánh giá đề tài như sau:

Đề tài triển khai công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp đã giải quyết tốt được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm khoa học theo Hợp đồng đã ký.

 Đề tài đã thực hiện tốt công việc điều tra xã hội học, số liệu, tài liệu được sử dụng có sự cập nhật và độ tin cậy

Đề tài đã làm rõ được thực trạng công tác truyền thông trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ thời gian qua, đồng thời đưa ra được các giải pháp có tính khả thi.

Hội đồng nhất trí thông qua đề tài  và đề nghị một số nội dung chỉnh sửa để hoàn thiện đề tài./.

Đình Lâm