Tác động của báo chí điện tử với việc xây dựng văn hóa doanh nhân ở nước ta hiện nay

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Tác động của báo chí điện tử với việc xây dựng văn hóa doanh nhân ở nước ta hiện nay" do TS. Vũ Tú Quyên làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên được thành lập theo Quyết định số 4481/QĐ-BVHTTDL ngày 05/12/2018, do GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài thực hiện trong 02 năm 2017-2018 với các mục tiêu: Nghiên cứu tác động của báo chí điện tử đến việc xây dựng văn hóa doanh nhân trong hoàn cảnh hiện nay; Đánh giá thực trạng tác động của báo chí điện tử đến việc xây dựng văn hóa doanh nhân ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất các giải pháp xây dựng văn hóa doanh nhân.

Qua báo cáo của Ts. Vũ Tú Quyên, Chủ nhiệm đề tài, sau hai năm thực hiện đề tài đã đạt được một số kết quả sau:

- Đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn về báo chí điện tử, tình hình phát triển đặc trưng và quản lý nhà nước về báo chí điện tử; văn hóa doanh nhân, yếu tố cấu thành và những nhân tố ảnh hưởng đến việc  hình thành và xây dựng văn hóa doanh nhân

- Đề tài cũng đã đánh giá thực trạng tác động tích cực và tiêu cực của báo chí điện tử đến việc xây dựng văn hóa doanh nhân ở Việt Nam hiện nay thong qua điều tra, khảo sát đội ngũ phóng viên báo chí điện tử và những nhà doanh nhân ở Việt Nam.

- Đề tài đã đề xuất các giải pháp và cung cấp cơ sở dữ liệu, luận điểm khoa học mang tính khả thi nhằm thúc đẩy, phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của báo chí điện tử với văn hóa doanh nhân góp phần nâng cao chât lượng văn hóa doanh nhân cũng như nâng cao chất lượng báo chí điện tử trong thời kỳ toàn cầu hóa và công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Sau khi nghe ý kiến nhận xét của 2 ủy viên phản biện, các ý kiến khác của thành viên Hội đồng và trao đổi, giải trình của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đã họp riêng và thống nhất thông qua đề tài xếp loại Đạt, đồng thời đề nghị một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài./.