Thanh Hóa ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao và du lịch

Ngày 14/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh

Quy chế được ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gồm 3 chương và 11 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp, phương thức phối hợp và trách nhiệm của các bên có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và UBND các huyện, xã, các Ban quản lý hoặc tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch tổ chức triển khai thực hiện quy chế này.

Phòng QLBVMT

Đính kèm: