Hướng dẫn tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

Ngày 24/04/2023, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành Công văn 1586/BVHTTDL-KHCNMT năm 2023 về hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023.

 Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức với mục đích biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH,CN&ĐMST nổi bật; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hoạt động KH,CN&ĐMST trong nước; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trong tương lai. Nâng cao văn hóa đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới cho xã hội.

Theo đó, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo chủ đề: "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam"; "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia"; "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững" và khẩu hiệu: "Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam".

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày KH&CN Việt Nam bắt đầu từ 21/4-19/5/2023. Thời gian tổ chức hoạt động chính bắt đầu từ ngày 15-19/5/2023.

Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nội dung và hình thức theo hướng dẫn tại Công văn số 961/BKHCN-VP ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ (gửi kèm Công văn này), lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị mình để tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023 đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023 trong phạm vi cả nước và trong cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài.

Đình Lâm