Bảo tồn và phát huy làng truyền thống của người Tày gắn với phát triển du lịch tại các khu di tích ATK Việt Bắc

Ngày 06/4/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học và công nghệ cấp Bộ: "Bảo tồn và phát huy làng truyền thống của người Tày gắn với phát triển du lịch tại các khu di tích ATK Việt Bắc", chủ nhiệm đề tài TS Tạ Quốc Khánh.
Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ gồm: TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó chủ tịch Hội đồng; Ủy viên phản biện: PGS.TS Đặng Văn Bài, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; TS. Phạm Lê Thảo, Tổng cục Du lịch ; Các ủy viên: TS. Nguyễn Thị Ngân, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc VN; ThS. Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ Văn hóa dân tộc; TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Cục Di sản văn hóa

Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu

Tại buổi họp, TS. Tạ Quốc Khánh đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Bảo tồn và phát huy làng truyền thống của người Tày gắn với phát triển du lịch tại các khu di tích ATK Việt Bắc” trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 

TS. Tạ Quốc Khánh, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

 


Các thành viên Hội đồng trao đổi, nhận xét về kết quả đề tài

Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá như sau:

Đề tài đã đưa ra được một số cơ sở lý luận và thực tiễn về việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của người Tày, tại ATK Việt Bắc gắn với phát triển du lịch; đánh giá được thực trạng giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể làng truyền thống của người Tày ở ATK Việt Bắc, xác định được giá trị văn hóa cần được bảo tồn, phát huy, trở thành sản phẩm du lịch.

 Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị trong hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống người Tày ở ATK Việt Bắc gắn với phát triển du lịch; là những định hướng tốt trong việc xây dựng cơ chế, chính sách về phát huy làng truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn.