Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN "Lịch sử sân khấu Việt Nam thế kỷ XX"

Ngày 17 tháng 12 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ với đề tài “Lịch sử sân khấu Việt Nam thế kỷ XX” do PGS.TS. Đinh Quang Trung làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội
Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ gồm: PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Phó Chủ tịch; Ủy viên phản biện: GS.TS. Lê Hoài Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; PGS.TS. Trần Trí Trắc, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Các ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái, Trường Đại học KHXH và Nhân văn; TS. Nguyễn Đăng Chương, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam; TS. Trần Lan Hương, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp, PGS.TS. Đinh Quang Trung đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Lịch sử Sân khấu Việt Nam thế kỷ XX” trước Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá đây là đề tài có tính cấp thiết, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. 

-         Đề tài triển khai nghiên cứu công phu, cơ bản đã giải quyết được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm khoa học theo hợp đồng đã ký.

-         Các thuật ngữ tương đối chính xác, văn phong dễ đọc dễ hiểu, dễ hình dung sự vận động của sân khấu Việt Nam thế kỷ XX

-         Đề tài có giá trị là tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy tại các trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu sân khấu

-         Kết quả có ý nghĩa thực tiễn phục vụ hoạt động nghiên cứu và giảng dạy của nhà trường.


Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn.

 

Thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận