Hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ 2021

Ngày 27/4/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1373/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021.

Thực hiện Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (Ngày KH&CN Việt Nam), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021. Trong đó yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 được tổ chức tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 trong phạm vi cả nước.
Chủ đề và các khẩu hiệu tuyên truyền năm 2021 gồm: Chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng,kiến tạo tương lai”. Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5”
 Về nội dung và hình thức tổ chức, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nội dung và hình thức theo hướng dẫn tại Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (gửi kèm Công văn này), lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị mình để tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021.
Các đơn vị tổ chức thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Đình Lâm