Lào giải thể Bộ Khoa học - Công nghệ

rong nỗ lực tinh giản bộ máy hành chính, Bộ Chính trị đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa ra Nghị quyết giải thể Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời sáp nhập nhiều Cục, Vụ, Ban ngành trực thuộc bộ này sang các bộ khác.

Theo nội dung nghị quyết, toàn bộ công tác bộ máy và cán bộ - viên chức thuộc lĩnh vực Khoa học cũ sẽ chuyển sang trực thuộc quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; lĩnh vực Công nghệ chuyển sang Bộ Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông.

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác giữa Bộ KH-CN Lào với UNITEL về thực hiện nghiên cứu dự án chuyển đổi số tại Lào.

Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, các Phòng ban công tác sở hữu trí tuệ được chuyển sang quyền quản lý của Bộ Công Thương. Viện Sinh thái học và Công nghệ sinh học chuyển sang trực thuộc Bộ Nông Lâm. Cơ quan năng lượng tái tạo và vật liệu mới chuyển sang Bộ Năng lượng và Mỏ.

Ngoài ra, Văn phòng bộ KHCN, Vụ Tổ chức và Cán bộ, Vụ Kiểm tra, Vụ Kế hoạch và Hợp tác sẽ được hợp nhất với các cơ quan tương đương của Bộ Công Thương, Giáo dục và Thể thao, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông, Bộ Năng lượng và Mỏ.

Như vậy là sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ Lào giải thể, chính phủ Lào chỉ còn 16 Bộ. Đây là nỗ lực nhằm tinh giản bộ máy hành chính vốn rất cồng kềnh và kém hiệu quả hiện nay./.

Nguồn: Vov.vn