Đánh giá hiệu quả thi hành Luật Di sản văn hóa

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ "Đánh giá hiệu quả thi hành Luật Di sản văn hóa" do ThS. Phạm Định Phong, Cục Di sản văn hóa làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng Luật di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và việc thực hiện pháp luật về DSVH trong thực tiễn hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH; đề xuất các giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện Luật DSVH trong thực tiễn.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên là các nhà khoa học, quản lý về di sản văn hóa do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương làm chủ tịch Hội đồng, cùng đại diện Cục Di sản văn hóa, ban chủ nhiệm đề tài, đại diện các phòng của Cục Di sản văn hóa.

Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe ThS. Phạm Định Phong, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả của đề tài. Hội đồng cũng đã nghe nhận xét, đánh giá của 2 ủy viên phản biện, ý kiến của các thành viên Hội đồng và kết luận:

- Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu nghiêm túc, đạt được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề ra, có đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng đã ký.

- Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phù hợp, các số liệu điều tra khảo sát, tư liệu được sử dụng trong đề tài có tính cập nhật, xác thực và độ tin cậy cao.

- Đề tài đã đánh giá được thực trạng của việc thi hành Luật Di sản văn hóa gắn với hiệu quả hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn cao trong việc xây dựng cơ chế chính sách về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt trong việc triển khai Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, chỉnh sửa, bổ sung Luật Di sản văn hóa trong thời gian tới.

Hội đồng đã xem xét đánh giá và thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài. Đồng thời cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa một số vấn đề để hoàn thiện công trình để sớm đưa đề tài vào ứng dụng trong thực tiễn

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

ThS. Phạm Định Phong, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài

Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Đình Lâm