Định hướng quản lý văn hóa với thực hành nghi lễ liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Ngày 11/12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ "Định hướng quản lý văn hóa với thực hành nghi lễ liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" do PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam làm chủ nhiệm.

Đề tài với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác quản lý văn hóa đối với thực hành nghi lễ thờ mẫu Tam phủ của người Việt, đưa ra những nhận định chung về quản lý văn hóa với di sản phi vật thể trong bối cảnh hiện nay; Đề xuất các giải pháp, định hướng quản lý văn hóa đối với thực hành nghi lễ thờ mẫu Tam phủ của người Việt nhằm giúp các nhà quản lý văn hóa, hoạch định chính sách, những người thực thi chính sách thực hiện tốt công tác quản lý di sản thực hành tín ngưỡng; Nâng cao nhận thức của chủ thể, người thực hành di sản về vai trò, trách nhiệm của họ trong việc gìn giữ các giá trị tốt đẹp của di sản.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về văn hóa, di sản văn hóa do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương làm chủ tịch, cùng đại diện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, ban chủ nhiệm đề tài, đại diện các phòng, ban của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả của đề tài. Hội đồng cũng đã nghe nhận xét, đánh giá của 2 ủy viên phản biện, ý kiến của các thành viên Hội đồng và kết luận:

- Đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận tương đối phù hợp, đảm bảo tiến độ, giải quyết được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề ra, cơ bản có đầy đủ sản phẩm theo hợp đồng đã ký.

- Đã tổng quan tương đối toàn diện các công trình cứu trong nước và nước ngoài có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

- Số liệu điều tra khảo sát thực trạng, tài liệu sử dụng trong báo cáo tổng hợp phong phú, có độ tin cậy và tính xác thực, văn phong rõ ràng mạch lạc.

- Đề tài đã nêu được thực trạng thực hành thờ mẫu và công tác quản lý nhà nước về thực hành thờ Mẫu và vai trò của cộng đồng ở một số địa bàn nghiên cứu:  Lạng Sơn, Hà Nội, Nam Định và Thanh Hóa.

- Đề xuất được định hướng và một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa với thực hành thờ mẫu

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc hoạch định cơ chế, chính sách về quản lý di sản phi vật thể nói chung và quản lý đối với thực hành thờ mẫu nói riêng. Đồng thời là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy.

Hội đồng đã xem xét đánh giá và thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài. Đồng thời cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa một số vấn đề để hoàn thiện công trình để sớm đưa đề tài vào ứng dụng trong thực tiễn

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

Đình Lâm