Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Sáng 19/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ".

Đề tài nghiên cứu khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ" do TS. Phạm Quế Anh, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm, được thực hiện trong 02 năm 2019-2020 với mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; Đánh giá thực trạng, đề ra các giải pháp nâng cáo chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; đồng thời đề xuất xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành văn hóa khu vực biên giới trong xu thế hội nhập, phát triển đất nước.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên là các nhà khoa học, quản lý về văn hóa do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương làm chủ tịch Hội đồng, cùng đại diện Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, ban chủ nhiệm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe TS. Phạm Quế Anh, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả của đề tài. Hội đồng cũng đã nghe nhận xét, đánh giá của 2 ủy viên phản biện, ý kiến của các thành viên Hội đồng và kết luận:

- Đề tài nghiên cứu công phu nghiêm túc, có đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng đã ký, nội dung nghiên cứu cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt hàng của Bộ.

- Đề tài thực hiện với hệ thống các phương pháp nghiên cứu phù hợp, khả thi với số liệu điều tra khảo sát trên 9 tỉnh đại diện cho 3 khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đảm bảo tính đại diện và đảm bảo độ tin cậy.

- Bố cục đề tài với 3 chương là phù hợp và logic được nghiên cứu từ cơ sở lý luận đến thực trạng hoạt động và thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở; đề tài cũng đã xác định được phương hướng và đề xuất được một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới Miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

- Đề tài có giá trị thực tiễn, có giá trị ứng dụng và có giá trị là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và trong việc hoạch định chính sách cho ngành văn hóa, quản lý văn hóa, phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở nhất là khu vực biên giới Miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Hội đồng đã xem xét đánh giá và thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài. Đồng thời cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa một số vấn đề để hoàn thiện công trình để sớm đưa đề tài vào ứng dụng trong thực tiễn

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu

TS. Phạm Quế Anh, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

Các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá đề tài

TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát biểu ý kiến

Tin, ảnh: Đình Lâm