Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình tự chủ đại học đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao

Ngày 29/10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình tự chủ đại học đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao" do PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, làm chủ nhiệm

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng phải đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của các cơ sở giáo dục đại học. Tự chủ đại học thực sự là chủ trương đúng đắn với xu thế phát triển tất yếu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng nước ta trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế (như mô hình các trường đại học ở nước ngoài) về giáo dục và đào tạo, chắc chắn phải triển khai đổi mới quản trị đại học.

Trước tình hình đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt và giao Vụ Đào tạo tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình tự chủ đại học đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao"

Đề tài được thực hiện trong 2 năm với mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận về tự chủ đại học trong lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao; Đánh giá thực trạng về tự chủ đại học đối với các cơ sở đào tạo nghệ thuật và thể dục thao và đề xuất mô hình tự chủ đối với các cơ sở đại học trong lĩnh vực này.

Sau khi nghe PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả của đề tài. Hội đồng cũng đã nghe nhận xét, đánh giá của 2 ủy viên phản biện, ý kiến của các thành viên Hội đồng và kết luận:

- Đề tài được thực hiện công phu, nghiên túc, các tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp, cơ bản đạt được mục tiêu, nội dung và sản phẩm theo Hợp đồng đã được ký kết.
- Đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về tự chủ đại học và đánh giá được thực trạng tự chủ đại học tại các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao.

Hội đồng đã xem xét đánh giá và thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài. Đồng thời cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa một số vấn đề để hoàn thiện công trình.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

 

PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo 

Tin, ảnh: Đình Lâm