Nghiệm thu cấp Bộ đề tài Báo cáo Tổng hợp Chương trình "Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững"

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Báo cáo tổng hợp chương trình khoa học và công nghệ: Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững"

Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Chương trình KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" gồm 11 đề tài nhánh trong đó có đề tài Báo cáo tổng hợp Chương trình. Đề tài do GS.TS. Nguyễn Đại Dương, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh làm chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực quản lý nhà nước, thể thao, do TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS Đinh Quang Ngọc, Thư ký đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài.

Sau khi nghe ý kiến nhận xét của các Ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng, Hội đồng đã họp riêng và đánh giá kết quả đề tài như sau:


Với mục tiêu cung cấp lý luận và thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược góp phần phát triển thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững theo đơn đặt hàng của Bộ, đề tài đã tổ chức thực hiện công phu, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ.

 Với Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận phù hợp, Đề tài đã giải quyết được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm khoa học theo hợp đồng đã ký. Cụ thể như sau:

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu được kết cầu phù hợp, có tính khoa học và logic.

Xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận tương đối toàn diện về phát triển thể dục thể thao quần chúng, hệ thống được các vấn đề lý luận về thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đề tài đã làm rõ được những cơ hội, thách thức đối với phát triển thể dục thể thao quần chúng trong điều kiện hiện nay.

Điều tra khảo sát thực tiễn cung cấp số liệu cụ thể về thực trạng hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở các vùng miền khác nhau trên cả nhước như thành thị, nông thôn, miền núi, khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi cư trú của học sinh, sinh viên.

Đề tài đã phân tích tương đối toàn diện thực trạng về quản lý nhà nước, co chế chính sách, công tác đầu tư cơ sở vật chết, nguồn nhân lực cho hoạt động thể dục thể thao quần chúng làm cơ sở đề xuất các mô hình, các chương trình tập luyện và các giải pháp phát triển thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Tài liệu, số liệu sử dụng trong báo cáo tổng hợp đảm bảo phong phú có tính trung thực và độ tin cậy cao

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đề xuất được mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng, một số chương trinh tài liệu hướng dẫn, các giải pháp phát triển thể dục thể thao quần chúng có giá trị lý luận và thực tiễn, là tài liệu tham khảo phục vụ cơ quan quản lý nhà nước xây dựng cơ chế chính sách về thể dục thể thao quần chúng, tài liệu phục vụ tập luyện cho người dân góp phần phát triển thể đục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài một cách tốt nhất, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.


Đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại Đạt

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

 

PGS.TS. Đặng Hà Việt, Ủy viên phản biện nhận xét đề tài

TS. Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên phản biện, nhận xét đề tài