Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay"

Ngày 05/8/2020, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay” do TS. Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và xã hội học, do TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.


Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Trần Tuyết Ánh trình bày báo cáo tóm tắt quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài.


Sau khi nghe ý kiến nhận xét của các Ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng, Hội đồng đã họp riêng và đánh giá kết quả đề tài như sau:


+ Đề tài tổng quan phân tích tương đối toàn diện những công trình khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến hạnh phúc, gia đình, hôn nhân, văn hóa gia đình…đã chỉ ra được những thành công và những vấn đề chưa được đề cập trong các nghiên cứu về hạnh phúc gia đình.
+ Tổng hợp phân tích làm rõ tính ưu việt, những chỉ đạo đúng đắn trong từng thời kỳ trong các chủ trương đường lối, chính sách, của Đảng và nhà nước về văn hóa, con người và gia đình Việt Nam. 
 + Tài liệu sử dụng trong phân tích đánh giá thực trạng và tổng hợp kết quả của báo cáo tổng hợp phong phú có tính cập nhật, xác thực. Số liệu điều tra khảo sát, phỏng vấn chuyên gia được tổng hợp đầy đủ, đảm bảo tính trung thực, phân tích tương đối cụ thể.
+ Đề tài đã đưa ra khung phân tích gia đình hạnh phúc. Theo đó gia đình hạnh phúc được bảo đảm bởi luật pháp, chính sách xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam đặt trong bối cảnh kinh tế văn hóa, xã hội. Đồng thời đề tài cũng xác định các chiều cạnh, yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến hạnh phúc gia đình.
+ Đề tài triển khai điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, phỏng vấn chuyên gia tương đối toàn diện. Số liệu điều tra được thiết kế, tổng hợp dưới dạng bảng, được phân tích và sử dụng tương đối tốt số liệu trong báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
+ Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được hệ thống tiêu chí gồm 5 nhóm đánh giá gia đình hạnh phúc với 25 chỉ báo. Đây là hệ thống tiêu chí có tính khoa học và thực tiễn phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy.


Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài một cách tốt nhất, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.


Đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại Đạt


Một số hình ảnh tại buổi họp nghiệm thu:


Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

TS. Trần Tuyết Ánh, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu đề tài

Thành viên Hội đồng nhận xét đề tài